Commissie Oncologie

Organisation

De Commissie Oncologie is verbonden aan het Kankercentrum (lees meer over het Kankercentrum)

Samenstelling

In de Commissie Oncologie zetelen de vertegenwoordigers van de elf tumorwerkgroepen van het UZ Gent. Daarnaast moeten - conform het KB van 21 maart 2003 - ook onderstaande beroepsgroepen minimaal vertegenwoordigd zijn, tenzij daaraan is voldaan via de tumorwerkgroepen.

 • Minstens één vertegenwoordiger van elke internistische en chirurgische discipline betrokken bij de oncologische behandeling van tumoren - heelkunde, medische oncologie - en minstens drie van de volgende specialismen: gastro-enterologie, longziekten, hematologie, gynaecologie-verloskunde, pediatrische hemato -oncologie en urologie
 • Minstens één vertegenwoordiger van elke diagnostische discipline - pathologische anatomie, klinische biologie, röntgendiagnose en medische genetica
 • Minstens één radiotherapeut-oncoloog
 • Een arts-specialist in de nucleaire geneeskunde
 • Een vertegenwoordiger van de huisartsen
 • Minstens één vertegenwoordiger van de oncologieverpleegkundigen
 • De hoofdarts van het UZ Gent
 • Een ziekenhuisapotheker
 • De medische coördinatoren en de hoofdverpleegkundigen van de oncologische dagziekenhuizen
 • Een vertegenwoordiger van elke sector van het UZ Gent met expertise in oncologische zorg. Die vertegenwoordiger wordt voorgedragen door de sectorraad. Als de sector al een afgevaardigde heeft onder bovenstaande vertegenwoordigers, dan wordt hij of zij bij voorkeur ook vertegenwoordiger van zijn of haar sector.
 • Een sociaal werker, met ervaring in en aandacht voor oncologische zorg. De sociaal werker wordt voorgedragen door de Sociale Dienst Patiënten van het UZ Gent.
 • Een psycholoog, met ervaring in en aandacht voor psycho-oncologische zorg. Hij of zij wordt voorgedragen door de Psychologenraad.
 • Een vertegenwoordiger van de Directie verpleging
 • De hoofdverpleegkundige van het Kankercentrum

 

Opdrachten

De Commissie Oncologie heeft volgende opdrachten:

 • De multidisciplinair opgestelde richtlijnen voor de behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen evalueren.
 • De samenwerking organiseren en verzekeren met de Basiszorgprogramma's Oncologie waarmee het UZ Gent een samenwerkingsverband heeft, net als met de thuiszorg, de eerstelijnszorg en de palliatieve zorgorganisaties. Zo kunnen patiënten met oncologische aandoeningen doorheen het hele zorgtraject worden opgevolgd, van bij de diagnosevaststelling tot na de behandeling.
 • Het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) en de bijbehorende rapportering organiseren en verzekeren. Het budget dat door de MOC's wordt gegenereerd en de toepassing ervan bewaken.
 • Waken over de deelname aan kwaliteitsbevorderende initiatieven en er organiseren.
 • Een multidisciplinair oncologisch handboek ontwerpen en actualiseren volgens de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Het handboek bundelt de richtlijnen voor de behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen.
 • Het consulentschap organiseren en opvolgen voor de Basiszorgprogramma's Oncologie waarmee het UZ Gent een samenwerkingsverband heeft.
 • Per orgaanstelsel een tumorwerkgroep oprichten waarin wetenschappelijke en organisatorische onderwerpen en patiëntencasussen worden besproken, en de werkgroep opvolgen. Die bestaat uit alle artsen van het UZ Gent die (on)rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van de betreffende pathologie. De werkgroep adviseert over de keuze van protocols.
 • Patiënten met zeldzame tumoren die een complexe behandeling vergen doorverwijzen naar zorgprogramma's waarnaar in het handboek wordt verwezen.
 • Verzekeren dat een beroep kan worden gedaan op actuele kennis in de medische genetica en de moleculaire biologie.
 • Verpleegkundige en psychosociale ondersteuning organiseren.
 • De kankerregistratie ondersteunen en opvolgen in welke mate de multidisciplinaire richtlijnen uit het oncologisch handboek worden geïmplementeerd.
 • De coördinator van het Kankercentrum voordragen.
 • Het Dagelijks Bestuur aanstellen.

 

Contact

 • Secretariaat Kankercentrum (contact: Lies Buysse), De Pintelaan 185 – 9000 Gent
 • 09/332 55 25
 • Secretariaat.zog@uzgent.be